bumko

?Ç DENET?M KOORD?NASYON KURULU OTOMASYON PROJES? - BUMKO

Kurum / ?irket
Proje
Proje Ba?lang?ç Tarihi
Proje Süresi
:
:
:
:
T.C. MAL?YE BAKANLI?I, BÜTÇE ve MAL? KONTROL GENEL MÜDÜRLÜ?Ü
?Ç DENET?M KOORD?NASYON KURULU OTOMASYON PROJES? - BUMKO
Aral?k 2005
9 Ay (Biti?: Ekim 2006)

Projenin Kapsam? :

Avrupa Birli?i'nin EuropAid program? kapsam?nda fonlanmakta olan BUMKO Projesi, merkez ve denetim birimleri olarak yaz?l?m sistemini kapsamaktad?r.

?ç Denetim Koordinasyon Kurulu Uygulamalar?'n?n geli?tirilmesi ve uyarlanmas?.

Kapsanan alt uygulamalar;

 • Bilgi Bankas? ve e-Kütüphane Altsistemi,
 • Personel Kay?t ve Vas?f Bilgileri,
 • Rapor Ambar?,
 • Evrak Modülü,
 • Ekip ve Görev Yönetimi Modülü,
 • ?ç Denetim Koordinasyon Kurulu Web Sitesi,

?ç Denetim Birimi Uygulamalar?'n?n geli?tirilmesi ve 6 pilot ?ç Denetim biriminde uyarlanmas?.
Kapsanan alt uygulamalar;

 • Denetim Yönetimi Modülü,
 • Ekip ve Görev Yönetimi Modülü,
 • Risk Yönetimi ve Kontrol Analizi Modülü,
 • ?? Ak??? ve Form Tasar?m Altsistemi,
 • Evrak Modülü,
 • Veri Derleme Modülü (CAAT),

Yaz?l?m geli?tirme ve uyarlama faaliyetlerinin yan? s?ra, ?? Ak??? ve ?? Süreçleri Analizi, ISO 17799 Uyumlu Güvenlik Politikas? Olu?turulmas? ve Geçici Kabul Öncesi ve Sonras? Güvenlik Denetimi hizmetleri de, projenin kapsam? dahilinde yürütülecektir.