sekerbank-ref-2

KANUN? TAK?P S?STEM?

Kurum / ?irket
Proje
Proje Ba?lang?ç Tarihi
Proje Süresi
:
:
:
:
?ekerbank T.A.?
KTS(Kanuni Takip Sistemi)
May?s 2009
34 ay (Biti? tarihi: Mart 2012)

Projenin Kapsam? :

Ana faaliyet i?lemleri gere?i çe?itli anla?malarla mü?teri veya abonelerine ürün/hizmet/finansman sa?layan banka, GSM operatörü, elektrik, su, do?algaz vb. da??t?m ?irketi gibi geciken alacaklar?n?n takip ve tahsilat?n? yönetmek amac?yla çok say?da hukuk ve tahsilat personeli ve sözle?meli hukuk bürosu ile çal??mak durumunda olan kurum ve kurulu?lar?n alacaklar?n?n takibi, denetimi ve h?zl? bir ?ekilde tahsilat? konular?ndaki hukuksal sürecinin bilgisayar ortam?nda yönetilmesini ve takip edilmesini sa?lar.

Projenin Özeti :

Proje kapsam?nda 165 kullan?c? bulunmaktad?r.
22 ilde 155 Vergi Dairesi tam otomasyona geçirilmi?tir.
?ekerbank'?n anla?mal? oldu?u 128 adet hukuk bürolar? avukatlar? ve 35 adet i? birimi çal??anlar? ile tam otomasyona geçirilmi?tir.

KTS'nin faydalar? :

 • Tahsilat odakl? takip
 • Otomatik ve hatas?z hesaplama
 • Etkin yasal süre takibi
 • Kurum standartlar?na uygun formlar
 • Ayr?nt?l? ve genel durum raporlama
 • Esnek rapor ve form tasar?m?
 • Etkileyici kullan?c? arayüzü
 • Kurum içi ve d??? sistemlerle kolay entegrasyon
 • Toplu i?lem tan?mlama
 • Çe?itli Aktiviteler (E-Mail, SMS, Ajanda...)
 • Web tabanl?
 • Browser temelli (Eri?im için kurulum gerektirmez)

Kullan?lan Teknolojiler:
Java, CORBA/IIOP, JSP, XML
Apache Tomcat, IBM Websphere